จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-8709 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กจ – 2981 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กจ – 2981 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กจ – 2981 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยธ – 8555 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-8709 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และถังแชมเปญ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายคู่ขนานทางด่วนพิเศษ บ้านบุญบันดาล หมู่ที่ 2 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,645 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,870 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายคู่ขนานทางด่วนพิเศษ บ้านบุญบันดาล หมู่ที่ 2 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,645 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,870 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผร 3470 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง