การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561-2565 และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (ประเมินภายใน) สำหรับจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสีมามงคล

ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ. ณ. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more