suksa seema

ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล

เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ออกไปตามกำหนดระยะเวลา จากเดิมภายในเดือนสิงหาคม เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน โดยมิต้องเสียค่าปรับ และเงินเพิ่ม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง 044-361444 ต่อ 14  ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ผู้เยี่ยมชม : 0