info seema

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล โรงเรียนเบทาโกรวิทยา ได้จัดการเรียนรู้แบบ (On Hand) โดยให้ใบงานและสื่อของเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

 ฝ ผู้เยี่ยมชม : 0

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อม นายบุญเลิศ มหาชน และนายระธีกรณ์ สามคุ้มทิม สมาชิกสภาเทศบาล ออกเยี่ยมผู้กักตัว(ความเสี่ยงสูง) พร้อมมอบชุดยังชีพให้ดำรงชีพระหว่างกักตัว

ผู้เยี่ยมชม : 0

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล ออกเยี่ยมผู้กักตัว(ความเสี่ยงสูง) พร้อมมอบชุดยังชีพให้ดำรงชีพระหว่างกักตัว และให้กำลังใจผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID19) หมู่ 1 บ้านปางอโศก(คุ้มป่าสัก)

ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสีมามงคล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสีมามงคล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณี การแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล

ผู้เยี่ยมชม : 0