info seema

นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนิติกร ตรวจสอบ บริษัทเอกอุทัย จำกัด กรณี การปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ 1 / 2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่อง คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราว

ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินคุณทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

ผู้เยี่ยมชม : 0

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล มอบหมาย นายบุญเลิศ มหาชน รองประทานสภาเทศบาล และนายระธีกรณ์ สามคุ้มทิม สมาชิกภาเทศบาล ออกเยี่ยมผู้กักตัว(ความเสี่ยงสูง) พร้อมมอบชุดยังชีพให้ดำรงชีพระหว่างกักตัว

ผู้เยี่ยมชม : 0