webmaster

วันลอยกระทง ประจำปี 2563

วันลอยกระทง ประจำปี 2563 จัดขึ้น ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง หรือที่เรารู้จักกันในนาม “ไร่สุวรรณ” เป็นประเพณีไทยที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ทั้งเทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลร่วมใจกันสวมใส่ชุดผ้าไทยเพื่อเป็นหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกด้วย ผู้เยี่ยมชม : 0

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยเทศบาลตำบลสีมามงคล เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   ผู้เยี่ยมชม : 0

ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในพิธีเปิด ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 99 รูป ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสืบไป ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1.ตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียน 2.คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน – ผู้ปกครอง มีสัญชาติไทยและมีเด็กแรกเกิดในความอุปการะ – เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป มีอายุครบ 6 ปี ครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน 3.เอกสารประกอบการลงทะเบียน – แบบลงทะเบียน (ดร.01) – แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) – บัตรประชาชนผู้ปกครอง – สมุดบัญชีเงินฝากผู้ปกครอง – สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดชมพู) – ใบรับรองเงินเดือน – สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการของผู้รับรอง 2 คน ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรี พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด พร้อมกับมอบชุดสาธิตการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดในเขตพื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ประจำปี 2563 ผู้เยี่ยมชม : 0

กรมบัญชีกลาง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563

กรมบัญชีกลาง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 แจ้งว่าได้โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเรียบร้อยแล้ว ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกหน้าโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ถึงแนวเขตไร่สุวรรณ หมู่ 14 บ้านชลประทาน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์ ผอ.กองช่าง นำประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ตรวจสอบงานแก้ไขโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกหน้าโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ถึงแนวเขตไร่สุวรรณ หมู่ 14 บ้านชลประทาน   ผู้เยี่ยมชม : 0