webmaster

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1.ตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียน 2.คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน – ผู้ปกครอง มีสัญชาติไทยและมีเด็กแรกเกิดในความอุปการะ – เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป มีอายุครบ 6 ปี ครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน 3.เอกสารประกอบการลงทะเบียน – แบบลงทะเบียน (ดร.01) – แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) – บัตรประชาชนผู้ปกครอง – สมุดบัญชีเงินฝากผู้ปกครอง – สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดชมพู) – ใบรับรองเงินเดือน – สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการของผู้รับรอง 2 คน ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรี พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด พร้อมกับมอบชุดสาธิตการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดในเขตพื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ประจำปี 2563 ผู้เยี่ยมชม : 0

กรมบัญชีกลาง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563

กรมบัญชีกลาง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 แจ้งว่าได้โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเรียบร้อยแล้ว ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกหน้าโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ถึงแนวเขตไร่สุวรรณ หมู่ 14 บ้านชลประทาน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์ ผอ.กองช่าง นำประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ตรวจสอบงานแก้ไขโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกหน้าโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ถึงแนวเขตไร่สุวรรณ หมู่ 14 บ้านชลประทาน   ผู้เยี่ยมชม : 0

เซาะร่องถนนคอนกรีต เพื่อวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 5

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง ทำการเซาะร่องถนนคอนกรีต เพื่อวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านปางแจ้ง คุ้มป่าเสียด   ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการเด็กเล็กสุขภาพฟันดี พัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กเล็กสุขภาพฟันดีพัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล โรงเรียนเบทาโกรวิทยา และโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ โดยมีวิทยากรจาก รพ.สต. กลางดง ให้ความรู้กับผู้ปกครองและเด็กๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก สาธิตการแปรงฟันสำหรับเด็ก และได้เคลือบฟันฟลูออไรด์ ให้กับเด็กๆ อีกด้วย ผู้เยี่ยมชม : 0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เขาน้อย จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลสีมามงคล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เขาน้อย จ.ลพบุรี ตามโครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารและปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เยี่ยมชม : 0