แจ้งเบาะแสได้เงินรางวัลนำจับ

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ผู้ใดลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย นอกเหนือจากจุดที่เทศบาลตำบลสีมามงคลกำหนดไว้ จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หากพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแส ได้แก่ ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ มายังเฟสบุ๊ค เทศบาลตำบลสีมามงคล หรือแจ้งที่เบอร์ 044-361444 ต่อ 24 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือ 17 งานนิติการ

Read more

รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยา,กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมกับนายณัฐวัฒน์ ชนะทะเล ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 อสม.ม.1 บ้านปางอโศก และเจ้าหน้าที่จากรพ.สต.กลางดง ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยา,กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย,แจกเจลทากันยุง,แจกทรายอะเบท ในพื้นที่ ม.1 และควบคุมป้องกันโรคชิคุนกุนยา โดยการพ่นหมอกควันครั้งที่ 4 บริเวณโดยรอบบ้านผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาในรัศมี

Read more

กิจกรรมบัวลอยไข่หวาน

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 62 ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) ได้จัดทำกิจกรรมบัวลอยไข่หวาน เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกประสบการณ์ตรง เเละได้นำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน โดยมีครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ฝึกสอน ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

กำหนดการตามโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลสีมามงคล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและให้ประชาชนร่วมมือในการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและมีการคัดแยกขยะอันตรายชุมชนออกจากขยะประเภทอื่น โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1. รับแลกขยะอันตรายจากที่พักอาศัย ได้แก่ หลอดไฟประเภทต่างๆ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไส้ หลอดตะเกียบ , ถ่านไฟฉายแบบต่างๆ , กระป๋องสเปรย์ฉีดยุง/แมลง และขวดผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ

Read more

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ให้คนพิการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ด้วยเทศบาลตำบลสีมามงคลจะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ให้คนพิการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้ง รับลงทะเบียนผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้

Read more

รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมกับ อสม. ม.15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยออกให้ความรู้เกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยา,แจกเจลทากันยุง และแจกทรายอะเบท ในพื้นที่ ม.15 เขตบริเวณใกล้เคียง ม.12 ในรัศมี 1

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน​(อปพร.)​

ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน​(อปพร.)​เทศบาลตำบลสีมามงคล​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2563​ รายละเอียดดังเอกสารแนบด้านล่าง ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more