โครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีมามงคล ได้จัดโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 โดยจัดกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่แลกของและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการลด คัดแยกและนำขะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (3R: Reduce Reuse Recycle) จึงขอเชิญชวนประชาชน รวบรวมขยะประเภทต่างๆ ดังนี้ 1) หลอดไฟประเภทต่างๆ

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว

วันที่ 30 ส.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล คณะผู้บริหาร คณะสภาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ผู้เยี่ยมชม : 2

Read more

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันที่ 27 และ 30 ส.ค. 62 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลช่องปากและฟัน แนะนำและสาธิตการแปลงฟันที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง และมีนายวิโรจน์ ศรีสังข์ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ผู้เยี่ยมชม : 6

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

วันที่ 30 ส.ค. 62 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและอุปสรรค ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล ผู้เยี่ยมชม : 1

Read more

รับการตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ ของเทศบาลตำบลสีมามงคล

วันที่ 29 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีมามงคล คุณจิรภัทร ปานเกษม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (สาขาปากช่อง) มาตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ ของเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อรับทราบข้อมูลที่ทางศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ ได้ดำเนินการประสานงาน และการช่วยเหลือทางกฎหมาย   ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

ตรวจสุขลักษณะของฟาร์มสุกรของบริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม

วันที่ 29 ส.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตรวจสุขลักษณะของฟาร์มสุกรของบริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม เพื่อวิเคราะห์ สรุปสาเหตุ ปัญหา และเป็นแนวทางในการแก้ไขเพื่อไม่ให้การประกอบกิจการส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ผู้เยี่ยมชม : 2

Read more

ซ่อมแซมถนนแบบลาดยางมะตอยบริเวณม.5 บ้านปางแจ้ง

วันที่ 29 ส.ค. 62 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนแบบลาดยางมะตอยบริเวณม.5 บ้านปางแจ้ง (คุ้มโรงกุลี) ผู้เยี่ยมชม : 1

Read more