คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เก็บตัวอย่างน้ำเสียของบริษัทเอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด เพื่อนำส่งวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อติดตามควบคุม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้ง ไม่ให้ส่งกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

Your email address will not be published.