🔊🔊 ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ในเขตท้องที่จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์นอกสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์

Leave a Comment

Your email address will not be published.