โครงการเด็กเล็กสุขภาพฟันดี พัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กเล็กสุขภาพฟันดีพัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล โรงเรียนเบทาโกรวิทยา และโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ โดยมีวิทยากรจาก รพ.สต. กลางดง ให้ความรู้กับผู้ปกครองและเด็กๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก สาธิตการแปรงฟันสำหรับเด็ก และได้เคลือบฟันฟลูออไรด์ ให้กับเด็กๆ อีกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *