โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 16 ต.ค. 62 รองปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการมอบป้าย Clean Food Good Taste ให้กับร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2562

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.