โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันที่ 27 และ 30 ส.ค. 62 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลช่องปากและฟัน แนะนำและสาธิตการแปลงฟันที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง และมีนายวิโรจน์ ศรีสังข์ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.