โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี2563

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล และจะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ เพื่อนำแนวทางมาพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการของเทศบาลต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.