โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับ อสม.

วันที่ 23 ส.ค.​ 62 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล​ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง จัดทำโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับ อสม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงแบบเชิงรุก ให้แก่อสม.​และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published.