แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล

วัตถุประสงค์  เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น