แจกหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ หมู่ 2 บ้านบุญบันดาล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


Leave a Comment

Your email address will not be published.