เทศบาลตำบลสีมามงคล

เลือกตั้งเทศบาล 2564

เลือกตั้งเทศบาล 2564

ข่าวสาร ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาล 2564.

ข่าวสาร ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาล 2564.

แบบฟอร์มประเภทต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกใบสมัครรับเลือกตั้งฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งเทศบาล 2564.

เลือกตั้งเทศบาล 2564

ลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล

รายละเอียดการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล สามารถศึกษาข้อมูลลักษณะต้องห้ามการหาเสียง ได้ที่นี่

เปิดคู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้งเทศบาล เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น หน้าที่และอำนาจของเทศบาล
ปัจจุบันการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรและรายได้ของเทศบาล ดังนี้
   1.เทศบาลตำบล (ทต.) ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด
   2.เทศบาลเมือง (ทม.) ได้แก่ ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง
   3.เทศบาลนคร (ทน.) ได้แก่ ท้องถิ่นที่มีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลสีมามงคล

ได้ที่นี่ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป