เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 งานป้องกันฯ กำจัดสัตว์มีพิษประเภทตัวต่อ ณ หมู่ 2 บ้านบุญบันดาล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.