เทศบาลตำบลสีมามงคล โดย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล บันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเมือง คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสำนักงานที่ปรึกษาภูมิศาสตร์สารสนเทศ Gismans Asai

เพื่อร่วมมือด้านบริการวิชาการและนวัตกรรม ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดข้างเคียงให้เป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City เทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.