เทศบาลตำบลสีมามงคล โดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ นายพนธกร ศรีเสมอใจ หมู่ที่ 5 บ้านปางแจ้ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

Leave a Comment

Your email address will not be published.