เทศบาลตำบลสีมามงคลร่วมกับสาธารณสุขอำเภอปากช่อง จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และบุคคลในศาสนสถาน(วัดและที่พักสงฆ์) หลังเทศกาลทอดกฐินในพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล จำนวน 14 แห่ง โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งมีพระภิกษุและบุคคลที่พักอาศัยในศาสนสถานจำนวน 81 คน ผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อทั้งหมด

Leave a Comment

Your email address will not be published.