เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขฯ และผู้แทนคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง บริษัทเอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล

Leave a Comment

Your email address will not be published.