อำเภอปากช่อง จัดทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ให้กับกลุ่มเปราะบาง กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 ราย

Leave a Comment

Your email address will not be published.