ออกตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด

วันที่ 15 ต.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคลร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ นำโดยนางพัชรี ศรีสังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ,นายเสวก ผิวละออ ประธานสภาเทศบาลฯสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด พร้อมกับมอบชุดสาธิตการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการทารกแรกเกิด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ตามโครงการห่วงใยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.