ออกตรวจสอบเขตพื้นที่ฝังกลบกากของเสียอันตรายเพิ่มเติมในพื้นที่ บริษัท เอกอุทัย จำกัด และเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล

เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ , สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 และหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ นม1 (ปากช่อง) ออกตรวจสอบเขตพื้นที่ฝังกลบกากของเสียอันตรายเพิ่มเติมในพื้นที่ บริษัท เอกอุทัย จำกัด และเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำใต้ดินในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ จำนวน 10 ตัวอย่าง

Leave a Comment

Your email address will not be published.