ห่วงใยให้ความรู้กับผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนเบทาโกรวิทยา) แจกเอกสารพร้อมให้ความรู้กับผู้ปกครอง ได้รู้เท่าทันโรคและวิธีการป้องกันโรคชิคุนกุนยา / โรคไข้เลือดออก

Leave a Comment

Your email address will not be published.