สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 และเทศบาลตำบลสีมามงคล เข้าติดตามการตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการรับกำจัดของเสียอันตราย ของบริษัทเอกอุทัย จำกัด

Leave a Comment

Your email address will not be published.