สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) และเทศบาลตำบลสีมามงคล เก็บตัวอย่างน้ำบาดาล เพื่อตรวจสอบค่าการปนเปื้อนและเฝ้าระวังผลกระทบต่อการใช้น้ำบาดาลของประชาชนในพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ระเหยง่าย

Leave a Comment

Your email address will not be published.