ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเบทาโกวิทยา จัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนทำใบงาน ระบายสี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเบทาโกวิทยา จัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนทำใบงาน ระบายสี เป็นการฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้สัมพันธ์กัน ฝึกให้เด็กมีสมาธิ กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ ที่เหมาะสมตามวัย

Leave a Comment

Your email address will not be published.