ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล โรงเรียนเบทาโกรวิทยา จัดการเรียนรู้แบบ (ON Site) เรียนในห้องเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เด็กเรียนรู้ ผ่านการเล่นและการปฎิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
Leave a Comment

Your email address will not be published.