ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล โรงเรียนเบทาโกรวิทยา เปิดการเรียนการสอนแบบ On site เป็นวันแรก ตามความประสงค์ ของผู้ปกครอง โดยมีมาตรการ การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Comment

Your email address will not be published.