ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล โรงเรียนเบทาโกรวิทยา ได้จัดการเรียนรู้แบบ (On Hand) โดยให้ใบงานและสื่อของเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

 ฝ

Leave a Comment

Your email address will not be published.