วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองช่าง ซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อบาดาล หมู่ 5 คุ้มเขื่อนใหม่ เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำในการอุปโภคต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.