วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 กองช่าง ซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ 10 บ้านซับตะเคียน เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.