วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 5 คุ้มโรงกุลี และหมู่ 1 มอตาทา เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.