วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำ เพื่อประกอบการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (ฟาร์มสุกร 3)

Leave a Comment

Your email address will not be published.