วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ ออกตรวจร้านจำหน่ายอาหารและแนะนำการปฎิบัติตัวของผู้ประกอบอาหาร ครั้งที่ 2

Leave a Comment

Your email address will not be published.