วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ประชุมการหารือคณะทำงานประเมินค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษและค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ กรณีการลักลอบฝังกลบกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ของบริษัทเอกอุทัย ครั้งที่ 1/2565

Leave a Comment

Your email address will not be published.