วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์ ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท เอกอุทัย จำกัด (สาขากลางดง) เพื่อพิจารณาการออกใบรับรองอาคาร , การพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและตรวจตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ 1/2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published.