วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กองช่าง ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 10 ซอย 4 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.