รับสมัคร “จิตอาสาภัยพิบัติ” เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสา

เทศบาลตำบลตำบลสีมามงคล รับสมัคร “จิตอาสาภัยพิบัติ” เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งเป็นการเฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
2. ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
3. อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
4. อาศัยจริงในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล
สนใจสมัคร “จิตอาสาภัยพิบัติ” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 044-361444 ต่อ 14 หรือ 044 362 099

Leave a Comment

Your email address will not be published.