พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผอ.รมน. จังหวัดนครราชสีมา นำทีมดำเนินโครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ กอ.รมน. กับ เทศบาลตำบลสีมามงคล

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผอ.รมน. จังหวัดนครราชสีมา นำ พ.ท.บุญชัย วสุนันต์ รองหัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา และ พ.ต.ชัยณรงค์ ทะนงอาษา หัวหน้าฝ่ายนโยบาย และแผนกลุ่มงานนโยบาย แผนและการช่าง กอ.รมน. จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ กอ.รมน. กับ เทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการประสานงาน การติดตามสถานการณ์ รับทราบปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ และนำไปสู่วางแผนแก้ไขปัญหา เพื่อบูรณาการแผนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่

Leave a Comment

Your email address will not be published.