พนักงานเทศบาลทุกคนแสดงความซื่อตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการลงเวลาเข้า-ออกงาน ผ่านเครื่องแสกนลายนิ้วมือ

Leave a Comment

Your email address will not be published.