ประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายเสวก ผิวละออ ประธานสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.