ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ ประธานและเลขานุการกองทุนฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรายงานผลการเงินและบัญชีของกองทุนฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการของกองทุนฯ ในไตรมาสที่ 2 – 3 และกลั่นกรองโครงการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.