ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลสีมามงคล ครั้งที่ 1/2565 ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณี การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Leave a Comment

Your email address will not be published.