ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสีมามงคล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณี การแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.