บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มอบงบประมาณจำนวน 20,000 บาท เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

Leave a Comment

Your email address will not be published.