เทศบาลตำบลสีมามงคล

นโยบายผู้บริหาร

ตำบลน่าอยู่ ควรคู่การท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลสีมามงคล

นโยบายผู้บริหาร

         กระผมขอเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบว่า กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาเทศบาลตำบลสีมามงคล ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ โดยจะคำนึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรม และบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ และที่สำคัญจะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ
         กระผมขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลและแผนการดำเนินการ ที่จะได้ทำต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และกระผมเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่จะร่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการ เพราะเป้าประสงค์ ของเราทุกคนคือ “ประโยชน์สุขของประชาชน” 

วิโรจน์ ศรีสังข์

นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

banner03
ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลกลางดง
วิโรจน์ ศรีสังข์
นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล