นายเสวก ผิวละออ ประธานสภาเทศบาลฯ และนางอมร คำเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 4 ราย

Leave a Comment

Your email address will not be published.