นายเสวก ผิวละออ ประธานสภาเทศบาล นายระธีกรณ์ สามคุ้มทิม สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กทารก เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของเด็กทารก รวมถึงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Leave a Comment

Your email address will not be published.